Separatori ulja, masti i naftnih derivata

Separatori sa koalescentnim filterom

Separatori ulja, masti i naftnih derivata - GHIBLIPLAST Separatori se upotrebljavaju svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Separatori se koriste za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga - saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni.

Separatori se proizvode po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i promenljivim koalescentnim filter uloškom. Kvalitet prečišćenih voda manji je od 5mg/l.

Naše separatore prati kompletna tehnička dokumentacija sa pripadajućim atestima i sertifikatima (usklađenost sa SRPS EN-858-1 i SRPS EN-858-2, atest materijala, atest zavarivača). Proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog namotavanja. Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom. Taložnik je opremljen elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.

Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.

Separatori sa BYPASS-om

Separatori ulja, masti i naftnih derivata - GHIBLIPLAST Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi) gde su moguće povremene pojave većih količina voda. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko BYPASS-a. Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

Održavanje separatora

Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Način ugradnje

Separatori ulja, masti i naftnih derivata - GHIBLIPLAST Ugradnja je brza i laka. Nema potrebe za dodatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. separatori ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora. Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru.

Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču. Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučaju ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Način ugradnje na terenu sa visokim podzemnim vodama

Postiže se ankerisanjem separatora za betonsku armiranu ploču. U slučaju prisustva podzemnih voda na mestu nameravane ugradnje na posteljici od peska uraditi betonsku podlogu. Dimenzije betonske ploče određuju se prema sili potiska. Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.

Separatori ulja, masti i naftnih derivata - GHIBLIPLAST
Prednosti proizvoda:
 • Jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje, zbog svoje male mase
 • Bez uticaja na visoke i niske temperature
 • Velika statička nosivost ( mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
 • Bez korozije
 • Povoljna cena
 • Bez uticaja podzemnih voda
 • Dug eksploatacioni vek preko 50 godina
 • Otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci. (konsultovati proizvođača)
Veličina i efikasnost separatora nafte zavise od mnogo faktora:
 • od količine priliva otpadne vode koja protiče za sekundu [l/s]
 • od površine odvodnjavanja [m2]
 • od vrste nečistoća
 • od koncentracije nerastvorljivih nečistoća (pesak, mulj)
 • od upotrebljenog sredstva za pranje

Veličinu separatora određuje priliv vode u l/s koju separator može da preradi. Separator se pojektuje tako da može da savlada i petostruki dotok pri provali oblaka. Ukoliko nije poznata količina dotoka vode, moguće je upotrebiti kao osnovnu orijentaciju površinu sa koje se spira voda u m2.

Dimenzije i karakteristike separatora
Tip separatora Protok l/s Zapremina m3 Dimenzije (R x L) mm Priključne cevi (ulaz i izlaz) mm
GSH-2 2 1 1000x1200 Ø125
GSH-5 5 2 1000x2500 Ø125
GSH-10 10 3 1200x2600 Ø160
GSH-15 15 5 1200x4500 Ø200
GSH-20 20 8 1600x4000 Ø200
GSH-30 30 12 1600x6000 Ø250
GSH-50 50 15 1600x7500 Ø300
GSH-80 80 20 2400x5000 Ø300
GSH-100 100 30 2400x6800 Ø400
GSH-150 150 36 2400x8000 Ø500
GSH-200 200 40 2400x8800 Ø600
GSH-250 250 50 2400x11100 Ø600
Tip Protok l/s Površina
GSH-5 2 - 5 l/s 50-300m2
GSH-10 2 - 10 l/s 300-1000m2
GSH-20 5 - 20 l/s 600-2000m2
GSH-50 10 - 50 l/s 1300-5000m2
GSH-100 20 - 100 l/s 4500-10000m2
Separatori Separatori Separatori Separatori Separatori Separatori Separatori Separatori Separatori